NOTÍCIA

REIAL DECRET 836/2012

27-04-2016

Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, per el que s'estableixen les caracterísitiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7655.pdf

Veure totes