AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de ACEA o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a ACEA.


Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:


  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l'edició digital del qual és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

  • ACEA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Associació.

  • ACEA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

  • Si faciliteu les vostres dades personals a ACEA, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a la Direcció d’ACEA, C/Roger de Llùria 44, 7º-4ª, Barcelona - 08009.