SUPERILLA

26-09-2016

Benvolguts/des,   Pel vostre coneixement, us adjuntem informació sobre la nova Superilla al Districte de Sant Martí, ja que pot afectar la vostra operativa diària, atès que implica una reordenació dels sentits de ...
Veure més

REIAL DECRET 836/2012

27-04-2016

Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, per el que s'estableixen les caracterísitiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.    http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7655.pdf
Veure més